Zonnestudie na verbouwing – zon in tuin berekenen – Deventer

zon-in-de-tuin-schaduw-berekening-in-de-tuin-nieuw-versus-oud

Inleiding

In het kader van de geplande verbouwing van/opbouw op object Vermeerstraat 2 in Deventer is zonnestudie.nl gevraagd om een tweetal zonnestudies uit te voeren.

Doelstelling

De zonnestudies zijn uitgevoerd met de volgende doelstelling:

Het vergelijken van de bezonning op de objecten Vermeerstraat 4 en 6 en D.G. van der Keesselstraat 50 en 52 in de bestaande situatie met de bezonning in de nieuwe situatie met opbouw. Hiervoor zijn visualisaties gemaakt voor de data 21 maart (begin van de lente, vergelijkbaar met 21 september – begin van de herfst) en 21 juni (de langste dag) – van zonsopgang tot zonsondergang.

Documentatie en referenties

De zonnestudies zijn ontwikkeld op basis van de volgende ter beschikking gestelde/beschikbare documentatie en informatie:

– bouwtekeningen bestaande situatie en nieuwe situatie van Vermeerstraat 2

– kadastrale kaart

– (satelliet)fotografie verkregen via Google Earth Pro en Google Streetview

– Aktueel Hoogtebestand Nederland

– 3DBAG.nl

Werkwijze berekening schaduw in de tuin door de zon

Met behulp van het CAD software pakket Vectorworks is een 3D model samengesteld op basis van aangeleverde documentatie en referenties. Het model heeft twee varianten: bestaande situatie en de nieuwe situatie met opbouw.

De lokatie (lengte en breedtegraad) en oriëntatie (ligging tov windrichting) zijn ingevoerd en door de computer is een serie visualisaties gerenderd voor tijdstippen van zonsopgang tot zonsondergang. De toetsdata zijn 21 maart en 21 juni.

Conclusies – zon in de tuin na verbouwing in Deventer

Voor wat betreft de doelstelling kan naar aanleiding van de uitgevoerde zonnestudies het volgende objectief worden vastgesteld: Door de geplande verbouw van Vermeerstraat 2 wordt de bezonning van de achtergevels van de buren Vermeerstraat 4 en D.G. van der Keesselstraat 50 en 52 op getoetste data 21 maart en 21 juni beïnvloed. In onderstaande tabellen is te zien op welk tijdstip en welke tijdsduur achtergevels van de buurpanden extra schaduw ontvangen tgv de verbouw.

21 maart:

Op de achtergevel van Vermeerstraat 4 valt extra schaduw tussen 07:45u en 10:30u. Op de achtergevel van Vermeerstraat 6 valt geen extra schaduw. Op de achtergevel van D.G. van der Keesselstraat 50 valt extra schaduw tussen 15:15u en 18:45u. Op de achtergevel van D.G. van der Keesselstraat 52 valt extra schaduw tussen 16:45u en 18:15u.

21 juni (zomertijd):

Op de achtergevel van Vermeerstraat 4 valt extra schaduw tussen 07:30u en 12:00u. Op de achtergevel van Vermeerstraat 6 valt geen extra schaduw. Op de achtergevel van D.G. van der Keesselstraat 50 valt geen extra schaduw. Op de achtergevel van D.G. van der Keesselstraat 52 valt extra schaduw tussen 15:30u en 20:30u. NB De mate van extra schaduw is relatief beperkt tot maximaal ca 25% van de betreffende achtergevels. Tussen de genoemde tijdstippen valt er nog steeds zonlicht op betreffende achtergevels.

Wilt u het hele rapport graag inzien? Dat sturen we u dat graag vrijblijvend toe. U kunt dit rapport opvragen via ons contactformulier of even bellen met Aram van Zonnestudie.

Wilt u meer informatie of ook een bezonningsonderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact met mij op!

Zonnestudie bij uitbouw Nieuwland in Hoorn

Home » bezonningsstudie

Inleiding

In het kader van de geplande uitbouw van een object aan de Nieuwland in Hoorn is zonnestudie.nl gevraagd om een zonnestudie uit te voeren.

Doelstelling

De zonnestudie is uitgevoerd met de volgende doelstelling:

Het vergelijken van de bezonning op het achterliggende object aan de Achterstraat tussen de oude situatie met de nieuwe situatie met uitbouw.

Hiervoor zijn visualisaties gemaakt voor de data:

  • 21 maart (begin van de lente, vergelijkbaar met 21 september – begin van de herfst)
  • 21 juni (de langste dag)
  • 21 december (de kortste dag) – van zonsopgang tot zonsondergang

Documentatie en referenties

De zonnestudies zijn ontwikkeld op basis van de volgende ter beschikking gestelde/beschikbare documentatie en informatie:

– bouwtekeningen bestaande en nieuwe situatie van het object aan de Nieuwland

– kadastrale kaart

– (satelliet)fotografie verkregen via Google Earth Pro en Google Streetview

-3D BAG

Tijdens een locatie bezoek op 13 april 2023 zijn wij door de bewoner van de Achterstraat uitgenodigd om relevante maten op te meten aan de achterzijde van het pand. Daarnaast zijn relevante maten opgemeten vanaf het pand aan de Nieuwland , waarmee de situatie van de relevante objecten aan de Achterstraat en de Nieuwland representatief kon worden gemodelleerd.

Werkwijze bezonningsonderzoek in Hoorn

Met behulp van het CAD software pakket Vectorworks is een 3D model samengesteld naar aanleiding van aangeleverde documentatie en referenties. Het model heeft twee varianten: bestaande situatie en de nieuwe situatie met opbouw. De locatie (lengte en breedtegraad) en oriëntatie (ligging t.o.v. windrichting) zijn ingevoerd en door de computer is met een gespecialiseerde plug-in (zgn. Heliodon) een serie visualisaties gerenderd voor tijdstippen van zonsopgang tot zonsondergang. De toets data zijn 21 maart, 21 juni en 21 december. Deze visualisaties zijn als animatie (bijlage) bij dit rapport meegeleverd. Van de relevante tijdsbestekken (wanneer er extra schaduw zou kunnen vallen in de tuin of op het balkon van het object aan de Achterstraat ) zijn afbeeldingen van deze animatie in het rapport opgenomen.

Conclusies bezonningsonderzoek in Hoorn


Voor wat betreft de doelstelling kan naar aanleiding van de uitgevoerde
zonnestudies het volgende objectief worden vastgesteld:


Op 21 maart treedt er door de opbouw op het pand aan de Nieuwland geen verandering
op in de bezonning
op het achterliggende object aan de Achterstraat in vergelijking met de oude situatie zonder opbouw.


Op 21 juni treedt er door de opbouw geen verandering op in de bezonning op het achterliggende object in vergelijking met de oude situatie zonder opbouw.


Op 21 december treedt er door de opbouw geen verandering op in de bezonning op het achterliggende object in vergelijking met de oude situatie zonder opbouw.

Wilt u het hele rapport graag inzien? Dat sturen we u dat graag vrijblijvend toe. U kunt dit rapport opvragen via ons contactformulier of even bellen met Aram van Zonnestudie.

Vergunning zonnepanelen buiten bouwvlak

Doelstelling: optimale opbrengst zonnepanelen

Ik kreeg een aanvraag van een particulier die graag zonnepanelen wilde installeren. Deze moeten doorgaans binnen het bouwvlak volgens het bestemmingsplan worden geplaatst. Door aanwezigheid van een groot aantal bomen op zijn perceel zouden de panelen dan, door de optredende schaduw, belemmerd worden in de energieopbrengst. De klant wilde daarom aantonen wat de impact zou zijn van de schaduw van de aanwezige bomen op het bouwvlak volgens het bestemmingsplan. Daarbij wilde hij aantonen dat de plaatsing buiten het bouwvlak volgens het bestemmingsplan geen hinder zou opleveren

Uitdaging: bomen

Het perceel betreft een locatie buiten de bebouwde kom, met een vrijstaande boerderij omgeven door 27 bomen. De uitdaging in deze casus was om de aanwezige bomen representatief te modelleren en de vergunning gegund te krijgen.

Oplossing

De bomen zijn als gestileerde volumes gemodelleerd met als referentie de hoogte en kruindiameter die door opdrachtgever zijn opgemeten en doorgegeven. Om een compleet beeld te krijgen van de schaduwbeweging gedurende het hele jaar zijn als data 21 maart (vergelijkbaar met 21 september), 21 juni (de langste dag met de zon in de hoogste positie) en 21 december (de kortste dag met de zon in de laagste positie) gekozen voor de visualisaties.

In de rapportage is een selectie van visualisaties opgenomen waaruit duidelijk wordt dat het bouwvlak volgens het bestemmingsplan nauwelijks zoninval krijgt, door de schaduw van omringende bomen.

De vergunning voor het plaatsen van de zonnepanelen buiten het bouwvlak is dan ook verleend.

Animaties

Bezonningsstudie in bestuursrechtszaak over bestemmingsplan

Onlangs was ik op uitnodiging van een advocatenkantoor aanwezig als getuige deskundige bij een zitting van de Raad van State. De zaak was aangespannen namens een groep particuliere woningeigenaren tegen de Gemeente Amsterdam. De groep maakte bezwaar tegen het aanpassen van het bestemmingsplan, waardoor enkele woningeigenaren in een wijk in Nieuw West de nu een opbouw op hun huis mochten bouwen. De vrees van de groep was dat hierdoor minder zonlicht op gevels en tuinen van hun woningen zou vallen. Onze bezonningsstudie gaf hierin duidelijkheid.

Eerdere bezonningsstudie

De gemeenteraad van Amsterdam had bij de periodieke herziening het bestemmingsplan een aanpassing goedgekeurd. Voor deze casus hebben we twee jaar eerder al eens een bezonningsstudie uitgevoerd om aan te tonen wat de extra schaduwval door de opbouwen zou zijn op 21 maart en 21 juni. Dit was in opdracht van twee particuliere woningeigenaren die graag een opbouw wilden realiseren. Uit de bezonningsstudie bleek dat er door te realiseren opbouwen van deze twee woningeigenaren op 21 maart marginale extra schaduw zou vallen op één van de 9 buurpercelen. Op 21 juni zal er volgens de studie helemaal geen extra schaduwval optreden (zie animatie). Mede naar aanleiding van deze zonnestudie heeft de gemeente Amsterdam toen een aanpassing in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen, die voor enkele panden een opbouw toestaat.

Een groep buren heeft toen bezwaar aangetekend tegen de aanpassing in het bestemmingsplan.

De zaak is uiteindelijk voor de Raad van State gevoerd met als argument van de groep buren dat in de wintermaanden de weinige zoninval die de buurpanden zouden ontvangen, door de opbouwen flink zouden worden verminderd.

Extra bezonningsstudie

In opdracht van de advocaat van de bewoner die we eerder hadden geholpen hebben we nu, 2 jaar later, een extra bezonningsstudie uitgevoerd met als toetsdata 21 december, 21 januari en 21 februari. In de studie hebben we gevisualiseerd wat de impact van de twee opbouwen zou zijn op in totaal 9 buurpanden. Voor elk van de panden hebben we het verlies aan zoninval gekwantificeerd. Hieruit bleek dat de buurpanden gedurende gemiddeld 2 uren per dag extra schaduwval op een deel van de gevels zouden ontvangen.

Raad van State

In de zaak bij de Raad van State in Den Haag zijn betrokkenen van beide partijen gehoord en ondervraagd door de Afdeling Bestuursrechtspraak. Ik heb daarbij de bezonningsstudie en de conclusies ervan toegelicht.

Uitspraak

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft naar aanleiding van de studie beoordeeld dat de verminderde zoninval ten gevolge van de twee opbouwen beperkte schaduwhinder is. Het woon- en leefklimaat van de bewoners van genoemde buurpanden zal volgens de Afdeling niet onevenredig worden benadeeld. Het oordeel is dat het bestemmingsplan daarom niet onterecht is aangepast en de opbouwen kunnen worden vergund.

21 maart
21 juni
21 december